Download de algemene voorwaarden naar uw eigen computer om deze te bewaren of te printen.

Algemene voorwaarden

Versie 27 juli 2019

1. Definities

a) Jilster: Jilster is een Nederlands bedrijf (Jilster B.V) en biedt een webapplicatie (onder meer op www.jilster.nl en www.jilster.com ) waarmee mensen (samen) een Tijdschrift kunnen maken en bestellen. De webapplicatie is beschikbaar in meerdere talen. De productie wordt aangestuurd vanuit Nederland en er wordt wereldwijd bezorgd.
b) Tijdschrift: een bij Jilster gemaakte digitale of papieren publicatie die bestaat uit een bundeling tekst, foto’s en illustraties en die voorzien is van een omslag (cover)
c) Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die zich heeft geregistreerd op Jilster met het doel om een Tijdschrift te maken.
d) Redacteur: de persoon die door een Klant (hoofdRedacteur) is uitgenodigd en gemachtigd om digitaal bij te dragen aan het door de Klant op Jilster aangemaakte ontwerp van een Tijdschrift
e) Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die bij Jilster middels de “bestel- en verzendservice standaard” of de “bestel- en verzendservice+” één of meer tijdschriften van een ander koopt.
f) Registratie of Aanmelding: de handeling waarbij de Klant of Redacteur zich akkoord verklaart met de onderhavige voorwaarden en zich door opgave van zijn persoonsgegevens bij Jilster bekend maakt middels een daartoe bestemd formulier op de website van Jilster.
g) Redactieruimte: de web omgeving waarin de Klant of Redacteur, na te zijn ingelogd, gedurende de ontwerpfase zijn Tijdschrift kan ontwerpen of het ontwerp kan bewerken
h) Etalage: de vertoning van een Tijdschrift en/of cover, zichtbaar voor een ieder, op de homepage van de website van Jilster
i) Betaling: de situatie waarin Jilster een door de Klant verschuldigd bedrag op zijn bankrekening bijgeschreven heeft gekregen.

2. Wat maakt Jilster?

a) Op de website van Jilster kan de Klant, na zich geregistreerd te hebben kosteloos een digitaal ontwerp voor een Tijdschrift maken en daarmee het productieproces voor het maken van het Tijdschrift starten. Op zijn uitnodiging kunnen ook anderen (Redacteuren), na zich op de website van Jilster geregistreerd te hebben, teksten en/of afbeeldingen, voor het Tijdschrift aanleveren en een bijdrage leveren aan het ontwerpen van pagina’s van het Tijdschrift.
b) Als het ontwerp voor het Tijdschrift naar mening van de Klant gereed is, kan hij het Tijdschrift tegen Betaling – in schriftelijke vorm bestellen. De digitale versie van het Tijdschrift kan de Klant desgewenst gratis aan anderen laten zien en/of desgewenst delen op social media. De Klant kan er ook voor kiezen het Tijdschrift via de website van Jilster te koop aan te bieden.
c) Als het ontwerp voor het Tijdschrift naar mening van de Klant gereed is, kan de klant tegen betaling ook de volgende produkten bestellen:
– Tijdschrift: als eenmalig te downloaden bestand in PDF-formaat met een lage resolutie (72 DPI).
– Cover van het Tijdschrift: als eenmalig te downloaden bestand in PDF-formaat in hoge resolutie (300 DP / reguliere drukwerk-kwaliteit)

3. Wat is Jilster?

a) Jilster is de handelsnaam van Jilster B.V., ingeschreven in Nederland bij de Kvk onder nummer 55429386.
b) Jilster is bereikbaar via de rubriek “Contact” op de website van Jilster, per mail via het mailadres Klantenservice@jilster.nl, dan wel per post op het adres: Rouwkooplaan 5, 2251 AP Voorschoten, Nederland.
4. Waarop zijn deze algemene voorwaarden toepasselijk?
a) Deze algemene voorwaarden zijn vanaf het moment van registratie of bestelling van toepassing op ieder gebruik, en alle bestellingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de door Jilster geleverde diensten en producten.
b) Deze algemene voorwaarden gelden, waar toepasselijk, ook voor de Koper die een tijdschrift van een ander koopt via de “bestel- en verzendservice standaard” of de “bestel- en verzendservice+”.
c) Eventuele andere algemene voorwaarden dan deze algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk uitgesloten, tenzij dat nadrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst is bepaald. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
d) Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard:
i. zullen de overeenkomst en de algemene voorwaarden, met inachtneming van de uitspraak, zoveel mogelijk worden uitgelegd naar de strekking van deze algemene voorwaarden
ii. zal de ongeldigheid niet verder strekken dan bij gerechtelijke uitspraak nadrukkelijk bepaald. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zullen in dat geval onverkort van kracht blijven.
e) Alle rechten en aanspraken die op grond van deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten voor Jilster gelden, gelden evenzeer voor door Jilster ingeschakelde tussen- of hulppersonen.
f) Deze algemene voorwaarden zijn gemakkelijk elektronisch beschikbaar via de website van Jilster.
g) Jilster behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

5. Hoe werkt Jilster?

a) Ontwerpfase
Nadat de Klant zich heeft geregistreerd via de website van Jilster, kan hij kosteloos een Tijdschrift aanmaken. Dit houdt in feite in dat hij gebruik kan maken van de functionaliteiten van Jilster in de redactieruimte om een Tijdschrift te ontwerpen, compleet met teksten, foto’s, illustraties en een omslag. Na het aanmaken van de (werk)titel van een Tijdschrift wordt de Klant beschouwd als hoofdRedacteur van dit betreffende Tijdschrift.
b) Redacteuren
Gedurende de ontwerpfase kan de Klant als hij ingelogd is, via de site één of meer personen (Redacteuren) uitnodigen om te helpen met het ontwerpen van het Tijdschrift door het opmaken van een of meer pagina’s met teksten, foto’s afbeeldingen en illustraties. De uitgenodigde persoon krijgt na registratie en bevestiging van deze registratie ook toegang tot de redactieruimte en kan hier een of meerdere pagina’s van het Tijdschrift bewerken. De Klant kan een Redacteur ook de bevoegdheid geven alle pagina’s in te zien en te bewerken en daarmee een rol te hebben als (mede)hoofdRedacteur.
c) Duur ontwerpfase
De datum, genoemd in de bevestigingsmail, geldt als de startdatum voor de ontwerpfase van het Tijdschrift. Vanaf de startdatum is het Tijdschrift toegankelijk, ongeacht of wel of niet is besteld. Wanneer het Tijdschrift gereed is kan het besteld worden.
d) Bewaarfase en -termijn
Het Tijdschrift blijft gedurende een standaardtermijn van één jaar na de aanmaakdatum van het Tijdschrift bewaard op de servers van Jilster en toegankelijk voor de Klant en hoofdredacteur. De klant kan de bewaartermijn van het Tijdschrift zelf verlengen of verkorten.
e) Bestelfase
De Klant of de Koper wordt per email op de hoogte gebracht dat de bestelling is geplaatst en de Betaling ontvangen. De Klant of Koper kan via de eigen account (bij: mijn bestellingen) de status van de bestelling exact volgen. Hij krijgt bericht op het moment dat de bestelling is verzonden.

6. Respect voor rechten van anderen

a) Jilster neemt in principe slechts minimaal kennis van de door de Klant en/of Redacteuren gebruikte tekst, foto’s of afbeeldingen voor zover dat nodig is in het kader van het geautomatiseerde productieproces.
b) De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het Tijdschrift, in de breedste zin van het woord, ligt nadrukkelijk bij de Klant en de Redacteuren.
c) De Klant en de Redacteuren staan ervoor in dat door het gebruik van foto’s en teksten geen recht van anderen – waaronder rechten van intellectuele eigendom als bijvoorbeeld auteursrecht, portretrecht, een naburig recht en octrooirecht – wordt geschonden en vrijwaren Jilster van aanspraken met betrekking tot de schending van dergelijke intellectuele eigendomsrechten.
d) De Klant heeft de juridische en morele verplichting om ervoor te zorgen dat de inhoud van (het ontwerp van) zijn Tijdschrift niet onrechtmatig, kwetsend, discriminerend of aanstootgevend is of kan zijn en vrijwaart Jilster van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid die daarmee samenhangt. Als zodanig wordt in ieder geval beschouwd inhoud die naar het oordeel van Jilster aangemerkt moet worden als pornografisch, haatzaaiend, extremistisch, lasterlijk, beledigend of discriminerend.
e) De Klant geeft Jilster het recht de in het Tijdschrift aangeleverde data en beelden te gebruiken voor de productie van het Tijdschrift. Alleen indien en voorzover de Klant daartoe toestemming heeft gegeven, heeft Jilster het recht om data, beelden en/of tijdschriften op de site in de ‘etalage’ aan derden te laten zien.

7. Voorbehoud onrechtmatige/aanstootgevende content

a) Jilster behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om bij bevoegde autoriteiten aangifte te doen of melding te maken van inhoud waarvan het gebruik mogelijk strafbaar is.
b) Jilster behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om inhoud die naar zijn mening niet voldoet aan de eisen gesteld in het vorige artikel te weigeren. Als dit zich voordoet, zal Jilster de Klant hiervan schriftelijk, onder opgave van redenen, op de hoogte brengen en wordt de verdere verwerking van de bestelling gestaakt zonder enige aanspraak van de Klant op enige schadevergoeding of restitutie van de betaalde prijs.

8. Aansprakelijkheid

a) Indien content die bestemd is voor een Tijdschrift en/of die (al) gebruikt is voor een Tijdschrift, geheel of gedeeltelijk verloren gaat of beschadigd raakt, is Jilster niet aansprakelijk.

b) Onverminderd het elders in de algemene voorwaarden bepaalde, is de aansprakelijkheid van Jilster – behoudens opzet of grove nalatigheid van Jilster en zijn medewerkers – beperkt tot:
i. Schade als gevolg van verwijtbare fouten van Jilster en zijn medewerkers
ii. De prijs die door de Klant of Koper is betaald.
c) De Klant is aansprakelijk voor elke directe of indirecte schade die Jilster lijdt als gevolg van de inhoud (in de breedste zin des woords) van een door de Klant en/of Redacteuren ontworpen Tijdschrift.

9. Gegevens en auteursrecht van de Klant en/of Redacteuren

a) In het kader van de registratie van de Klant, Redacteuren en Kopers krijgt Jilster de beschikking over een aantal gegevens, zoals naam-, adres- en emailadresgegevens. Jilster gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering en verbetering en uitvoering van de door Jilster aangeboden diensten en producten, daaronder begrepen zogeheten serviceberichten waarin Klanten worden geïnformeerd over voor hen belangrijke zaken.
b) Enkel met nadrukkelijke toestemming van de Klant, Redacteuren en/of Kopers worden hun registratie- en opdrachtgegevens voor andere doeleinden gebruikt, met dien verstande dat in het kader van de bestel- en verzendservice of de bestel- en verzendservice+ wel een overzicht van de bestellingen aan Klant kan worden verstrekt door Jilster. Zo’n bestel-overzicht bevat naam en adresgegevens van Kopers. Op het bestelscherm op de website is dit ook expliciet vermeld.
c) Jilster verkrijgt geen auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten op het Tijdschrift en de inhoud daarvan, ongeacht het stadium van ontwikkeling of productie van het Tijdschrift.
d) Het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten van de Klant en/of Redacteuren leidt niet tot rechten of aanspraken van hen jegens Jilster op door Jilster in het kader van de overeenkomst gegenereerde bestanden, behoudens voorzover nadrukkelijk anders bepaald in deze voorwaarden en/of de overeenkomst.
e) De Klant, Redacteur en/of Koper kan onder andere bij zijn registratie aangeven of hij per email een nieuwsbrief wil ontvangen van Jilster. De Klant zich ook weer afmelden voor deze service.

10. Bestelfase

a) Wanneer het ontwerp voor het Tijdschrift naar mening van de Klant gereed is, kan hij in de Redactieruimte een bestelling plaatsen.
b) Het Tijdschrift is in papieren vorm te bestellen in verschillende uitvoeringsvormen (zoals gehecht of garenloos gebrocheerd).
c) Het Tijdschrift is als bestand in PDF-formaat in 72 DPI te bestellen. De cover van het Tijdschrift kan in PDF-formaat in 300 DPI worden besteld. De bestelling geeft recht op het downloaden van één versie.
d) Aan de bestelling van een Klant kunnen nadere (Betalings- of bestel-)voorwaarden worden gesteld.
e) Met het afronden van de bestelprocedure aanvaardt de Klant het aanbod van Jilster en komt een overeenkomst tot stand.
f) De bestelling vindt altijd plaats tegen de op dat moment geldende (algemene) voorwaarden en prijzen. Pas na Betaling van de prijs is de bestelling compleet en voltooid.
g) Zodra het bestelproces voltooid is:
i. kan de Klant niet meer afzien van de bestelling en is hij gehouden tot Betaling van de prijs
ii. ziet de Klant direct een bevestiging van de bestelling met de bijbehorende opgave van de totale kosten, verzendkosten en het geldende BTW tarief.
h) Jilster behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren die strijdig zijn met hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden. Indien een bestelling wordt geweigerd, wordt dit zo spoedig mogelijk onder vermelding van de reden aan de Klant medegedeeld.

11. Betaling

a) Betaling gebeurt op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
b) Betaling kan als volgt plaatsvinden: met creditcard (Mastercard, Visa), Betaling direct en online, met met iDeal, met Paypal en (in Duitsland) via een bankoverschrijving.
c) Als datum van Betaling geldt de datum waarop Jilster het geld op de bankrekening heeft ontvangen (creditering).
d) De Klant geeft Jilster toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om Betaling te laten plaatsvinden op de door de Klant gekozen Betalingswijze.
e) Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Jilster als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van diens (Betalings-)verplichtingen heeft moeten maken, komen ten laste van de Klant.
f) In geval van niet-tijdige Betaling is Jilster bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op de schorten tot het moment waarop de Klant de Betalingsverplichting volledig is nagekomen, met inbegrip van de verschuldigde rente en de kosten.
g) Verrekening van vorderingen is slechts mogelijk voorzover zulks nadrukkelijk door Jilster is toegestaan.

12. Prijzen

a) De prijzen op de website zijn vermeld in euro’s, U.S. dollars en pound-sterling. De prijzen zijn inclusief BTW, en exclusief verzendkosten – tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
b) Indien een bestelling wordt geleverd aan een Klant buiten de EU, wordt 0% btw in rekening gebracht. Eventuele importheffingen (douane) gaan buiten Jilster om en deze dient de Klant zelf te voldoen.
c) Een overzicht van de verzendkosten is te vinden op de website van Jilster.
d) Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten
en /of overige kosten via de website gecommuniceerd.
e) Jilster kan niet gehouden worden aan prijsopgaven die het gevolg zijn van kennelijke (type)fouten.

13. Levering als kant-en-klaar afgedrukt Tijdschrift

a) De Klant krijgt van de bestelling van een afgedrukt Tijdschrift per email een bevestiging met het opdrachtnummer, de te verwachten verzenddatum en een factuur in pdf-formaat.
b) Indien de Klant een pdf-bestand van het Tijdschrift of van de Cover heeft besteld als beschreven in artikel 2.c. van deze Algemene Voorwaarden, krijgt hij een link toegezonden waarmee het Tijdschrift of de Cover eenmalig als bestand in het toepasselijke PDF-formaat kan worden gedownload.
c) Jilster verzendt de afgedrukte Tijdschriften normaal gesproken conform het op de website gepubliceerde productieschema. De feitelijke duur van de levering hangt aldus af van de dag van de bestelling. Jilster streeft ernaar om bestellingen van kant-en-klaar afgedrukte Tijdschriften binnen drie tot zeven werkdagen na ontvangst van de Betaling te verzenden, doch garandeert dat nadrukkelijk niet.
d) Levering van afgedrukte Tijdschriften geschiedt door verzending via een pakketdienst met track en trace of als de Klant daarvoor kiest, met brievenpost (tot 2 kg).
e) Jilster is niet aansprakelijk voor schade aan het geleverde, vertraging in de levering, dan wel onvolkomenheden ontstaan door de bezorging door de pakketdienst.
f) Behoudens voorzover nadrukkelijk bepaald in deze algemene voorwaarden, kunnen vertragingen in de bezorgtijden geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht, ontbinding of vernietiging van de overeenkomst, danwel tot enige vordering tot schadevergoeding.

14. Bestel- en verzendservice standaard: levering aan Kopers

a) De Klant kan er op de website voor kiezen dat een derde (verder te noemen: Koper) voor eigen rekening het tijdschrift van de Klant kan bestellen bij Jilster tegen de geldende standaard-bestelprijzen.
b) Jilster zorgt vervolgens dat het Tijdschrift van Klant aan Koper wordt geleverd, overeenkomstig deze algemene voorwaarden. In het bijzonder het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 13 is van overeenkomstige toepassing.
c) Jilster doet in dat geval geen afdracht/Betaling aan de Klant. Evenmin is de Klant enige Betaling verschuldigd aan Jilster voor door Kopers bestelde tijdschriften.
d) Van een nieuwe bestelling bij Jilster krijgt Klant geen bericht; op verzoek kan Klant wel per mail een overzicht van bestellingen toegestuurd krijgen. Zo’n besteloverzicht bevat naam en adresgegevens van Kopers. Het besteloverzicht bevat geen betaalgegevens (rekeningnummers en dergelijke).
e) Klant kan de verleende instemming voor het bestellen door Kopers, te allen tijde zelf ongedaan maken. Indien de instemming is ingetrokken nadat een Koper al een bestelling heeft geplaatst, wordt die bestelling echter nog wel geleverd aan Koper.

Bestel- en verzendservice plus
f) Klant kan ook kiezen voor de ‘Bestel- en verzendservice +’ van Jilster. De ”Bestel- en verzendservice+ ” houdt in dat de Klant met Jilster een aanvullende overeenkomst sluit, waarin is geregeld:
i. De “inkoopprijs” die Klant aan Jilster verschuldigd is per verkocht tijdschrift
ii. De “verkoopprijs” die Kopers voor door hen gekochte tijdschriften moeten betalen
iii. Het binnen een afgesproken periode minimum aantal door Klant afgenomen tijdschriften
iv. De wijze en de regelmaat waarmee de Klant op de hoogte wordt gehouden van het aantal verkochte tijdschriften
v. De periodieke afrekening van aan Kopers verkochte tijdschriften
vi. (Eventueel) De einddatum van de Bestel- en verzendservice+.
vii. De wijze waarop BTW in rekening wordt gebracht (indien van toepassing).
g) De voorwaarden van de aanvullende overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de levering door Jilster aan Kopers. In het bijzonder het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 13 is van overeenkomstige toepassing.
h) De Klant krijgt niet bij elke bestelling die is gedaan een bericht.

i) Klant kan de verleende instemming voor het bestellen door Kopers, te allen tijde zelf ongedaan maken. Indien de instemming is ingetrokken nadat een Koper al een bestelling heeft geplaatst, wordt die bestelling echter nog wel geleverd aan Koper.
j) Opzegging van de aanvullende overeenkomst kan enkel schriftelijk per brief.

15. De etalage

a) Een kant en klaar Tijdschrift en/of cover kan zichtbaar voor een ieder, op de homepage van de website van Jilster worden vertoond. Een Tijdschrift komt uitsluitend in de Etalage na expliciete aanmelding daartoe van het Tijdschrift door de Klant.
b) De Klant staat ervoor in dat geen auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten worden geschonden, een en ander conform het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
c) Jilster maakt een selectie uit de aangemelde Tijdschriften en covers. Als een Tijdschrift of cover daadwerkelijk in de Etalage wordt geplaatst ontvangt de Klant daarvan een e-mail. Als een Tijdschrift niet wordt geplaatst, vindt daarover geen berichtgeving plaats.
d) Een Tijdschrift of cover dat in de Etalage wordt vertoond kan door de Klant of door Jilster te allen tijde ook weer uit de Etalage worden verwijderd. Daarover vindt geen berichtgeving plaats.
e) Aan vertoning van een Tijdschrift in de Etalage zijn geen kosten of vergoeding verbonden.

16. Kwaliteit van het afgedrukte Tijdschrift

a) Alle informatie, afbeeldingen, mondelinge, telefonische of per email verstrekte informatie en opgaven met betrekking tot de producten van Jilster, alsmede de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Jilster kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
b) Indien de Klant of Koper een klacht heeft omtrent een geleverd Tijdschrift omdat het op essentiële punten in belangrijke mate afwijkt van wat besteld is, kan hij het geleverde per post retourneren aan Jilster op het postadres Rouwkooplaan 5, 2251 AP Voorschoten, Nederland. Hij dient daarbij een nauwkeurige en duidelijke opgave te geven van de afwijking(en). De kosten van de retourzending komen in beginsel voor eigen rekening.
c) Klachten worden slechts gehonoreerd wanneer
i. het geleverde bij levering kennelijk in belangrijke mate en op essentiële punten afwijkt van hetgeen de Klant of Koper redelijkerwijs mocht verwachten, en
ii. de afwijkingen zo snel mogelijk, doch uiterlijk een week na ontvangst van het geleverde, schriftelijk of per e-mail aan Jilster zijn gemeld, en
iii. de afwijkingen geen verband houden met fysieke schade aan het geleverde product die tijdens of na de bezorging kan zijn ontstaan en
iv. de afwijkingen technische gebreken aan de geleverde producten betreffen en niet het gevolg zijn van foto- of afbeeldingsbestanden met onvoldoende resolutie of een te hoge compressie.
d) Jilster reageert zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen een week op klachten die conform dit artikel zijn ingediend.
e) Indien een klacht terecht is gedaan, kan de Klant of Koper aanspraak maken op herlevering van het bestelde product. Vertragings-, indirecte of gevolgschade komen niet voor vergoeding in aanmerking. Er vindt geen restitutie van de koopprijs plaats.

17. Herroeping

Aangezien de producten van Jilster op maat worden geproduceerd naar het ontwerp van de Klant, en het productieproces start direct of snel nadat de bestelling is gedaan en Betaling is ontvangen, is het niet mogelijk om de bestelling te herroepen of te ontbinden.
18. Opslag en Bewaartermijn
a) Opslag Tijdschrift
Het Tijdschrift blijft standaard tot één jaar na de aanmaakdatum van het Tijdschrift opgeslagen op de door Jilster daarvoor gebruikte servers (de zogenoemde bewaartermijn). Gedurende de bewaartermijn is het Tijdschrift toegankelijk via de Jilsterwebsite.
b) Vernietiging Tijdschrift
Na het verstrijken van de bewaartermijn wordt het Tijdschrift met alle bijbehorende (beeld) bestanden definitief vernietigd. Het is niet mogelijk om een eerdere versie van een Tijdschrift terug te plaatsen of te herstellen.
c) Verlengen of verkorten van de Bewaartermijn.
Indien een Klant/Hoofdredacteur niet wil dat het Tijdschrift met alle bijbehorende (beeld)bestanden na een jaar wordt vernietigd, kan de Klant/Hoofdredacteur de bewaartermijn op ieder gewenst moment zelf instellen en verlengen of verkorten(bij: Mijn tijdschriften). Verlengen kan steeds voor de duur van één jaar. Dit verlengen of verkorten van de standaard bewaartermijn is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant/hoofdredacteur.
d) Aan een verlengde bewaartermijn zijn geen kosten verbonden. Jilster behoudt zich het recht voor hieraan in de toekomst alsnog kosten te gaan verbinden.

e) Serviceberichten
Drie maanden en nogmaals één maand voorafgaand aan het verlopen van de standaard of ingestelde bewaartermijn stuurt Jilster per e-mail een servicebericht. Dit bericht bevat een herinnering / aankondiging van de op handen zijnde verwijdering van het Tijdschrift en de bijbehorende beeldbestanden. Een servicebericht wordt verzonden aan het bij Jilster voor dit Tijdschrift bekende mail-adres van de Klant/Hoofdredacteur. Ook na de daadwerkelijke verwijdering van het Tijdschrift verzendt Jilster hiervan aan de hoofdredacteur per mail bericht. De serviceberichten zijn uitsluitend een vorm van service. De Klant/Hoofdredacteur kan aan de serviceberichten geen rechten aan ontlenen. Evenmin is Jilster nalatig indien de verzending van een servicebericht achterwege is gebleven of is verzonden naar een niet (meer) juist mail-adres.

19. Overmacht

a) In geval van overmacht heeft Jilster nadrukkelijk het recht om de uitvoering van de bestelling van een Klant of Koper op te schorten, dan wel de overeenkomst, en indien van toepassing de aanvullende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan de Klant of Koper mee te delen. In geval van overmacht is Jilster nooit gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
b) Onder overmacht wordt tevens verstaan de situatie dat een derde van wie Jilster afhankelijk is bij de uitvoering van de overeenkomst, in verband met een overmachtssituatie niet aan Jilster presteert of kan presteren.
c) Onder overmacht wordt tevens verstaan de situatie dat er geen (volledige) back-up van de inhoud van een Tijdschrift meer bestaat door welke omstandigheid dan ook, ongeacht de vraag of dit is te wijten aan Jilster, aan een andere partij en/of onderaannemers.

20. Toepasselijk recht en forumkeuze

a) Op de rechtsverhouding tussen Jilster en de Klant, Redacteur of Koper, waaronder alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b) Nederland is het land waarmee de overeenkomst tussen Jilster en de Klant of Koper het nauwst is verbonden, nu Jilster een Nederlands bedrijf is en de web-applicatie in Nederland is ontwikkeld en wordt (door)ontwikkeld. Alle geschillen tussen Jilster, Klanten, Redacteuren en Kopers, zullen derhalve uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag in Nederland.

21. Overgangsrechtelijke bepaling

a) Indien de algemene voorwaarden van Jilster wijzigen tussen het moment van registratie en het moment van bestellen, wordt de Klant of Koper bij de bestelfase gevraagd in te stemmen met de (alsdan gewijzigde) algemene voorwaarden. Indien de Klant of Koper niet instemt met de nieuwe algemene voorwaarden, komt geen bestelling/overeenkomst tot levering van een Tijdschrift tot stand.
b) Ten aanzien van de aanpassing van de bewaartermijn (waarbij deze standaard op één jaar na de aanmaakdatum wordt ingesteld) geldt voor alle Tijdschriften die voor de inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt, dat de aanvang van de bewaartermijn gaat lopen op de ingangsdatum van deze Algemene Voorwaarden.

22. Vragen, klachten en opmerkingen

Indien u klachten, vragen of opmerkingen heeft over zaken en/of situaties die geen betrekking hebben op hetgeen door deze algemene voorwaarden of de gesloten overeenkomst wordt geregeld, dan kunt u altijd contact opnemen met Jilster. Per post op het adres:
Jilster B.V., Rouwkooplaan 5, 2251 AP Voorschoten, Nederland.
En per mail via: klantenservice@jilster.nl

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.